دسر مدرن فرانسوی

دسر مدرن

کارگاه دسر مدرن
۳ روزه
تاریخ : 3/4/5/ دی ماه
روزهای : چهارشنبه،پنجشنبه، جمعه
ساعت : ۱۰ الی حدود ۱۹
شهریه : ۴.۰۰۰.۰۰۰
استاد : آقای مهدی رستمی

تاپر سازی
تک جلسه آموزش کیک
فهرست